Inspectie installaties

Inspectie activiteiten:

• Herstel- en verbeteradviezen
• Probleemanalyse technische installaties
• Optimaliseren van technische installaties
• Klimaatonderzoeken conform Arbonormen
• Verrichten van (klimaat)metingen
• Uitvoeren van inspecties aan elektrotechnische installaties conform NEN3140
• Uitvoeren van NEN2767/BOEI-inspecties (statusbepaling/MJOP)
• Uitvoeren van inspecties aan BEMS-installatie (SCIOS)
• Uitvoeren van EPBD Europese Energy Performance of Buildings Directive (wet vanaf 1 december 2013)
• Uitvoeren van legionella-risicoanalyses
• Opstellen van verbeter- en beheersplannen ten behoeve van legionellabeheersing


RgdBOEI®-inspecties

De RgdBoei inspectiemethode is ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst, met als doel alle vormen van gebouwinspecties te integreren tot één systeem. Dit brengt grote voordelen met zich mee voor eigenaren en gebruikers. Zo zorgt OTBI bv voor planmatig onderhoud dat de lasten drukt en de klachten beperkt. Daarnaast levert dit een veilige en gezonde werkomgeving op en krijgt u zelf een goed inzicht in het onderhoud van uw gebouw.

BOEI staat voor: Brandveiligheid, Onderhoud (NEN 2767), Energie en Inzicht in wet- en regelgeving. Al deze facetten werden voorheen afzonderlijk van elkaar geïnspecteerd en gerapporteerd. De RgdBoei systematiek zorgt voor meer inzicht in de samenhang van deze disciplines. Uiteindelijk ontstaat hiermee een integrale basis voor het beheer van uw gebouw. Zo krijgt u een compleet beeld van het onderhoud dat de komende jaren nodig is.

Conditiemeting volgens de NEN2767 Methodiek

NEN2767 zorgt ervoor dat de technische staat van alle bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur uniform geïnspecteerd en in kaart wordt gebracht. Door middel van conditiescores maakt u heldere vergelijkingen tussen de verschillende onderhoudstoestanden van objecten. Zo krijgt u inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico’s en zo kunt u meerjarige onderhoudsplanningen opstellen. Kortom, met deze norm waarborgt u de kwaliteit. Een gecertificeerde inspecteur verzorgt de registratie. Deze stelt de gebreken, omvang en intensiteit vast van elk materiaal, element en detaillering. De score loopt van 1 (zeer goed) tot 6 (zeer slecht). Een conditiescore van 3 is – naar de maatstaf van de meeste vastgoedportefeuillehouders of gebruikers – voldoende.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) toont, aan de hand van de NEN2767-conditiemetingmethodiek, wanneer onderdelen vervangen moeten worden, welk periodiek of correctief onderhoud noodzakelijk is en wat de benodigde financiën hiervoor zijn. Vaak wordt een onderhoudsplan voor een langere periode opgesteld (10 tot 50 jaar).

Een MJOP geeft u een duidelijk overzicht van gepland onderhoud en benodigde financiën en helpt u om het onderhoud op lange termijn efficiënt in te richten (financieel, logistiek, etc).

Een MJOP is tevens communicatiemiddel tussen een technische afdeling en de budgetverantwoordelijke.

Werkwijze

Samen met u bepaalt OTBI bv uw ambitie. Vervolgens brengen we de mogelijke verduurzaming- en onderhoudsmaatregelen van het gebouw in kaart.

Gebouwen en installaties hebben de laatste twintig à dertig jaar een enorme technologische ontwikkeling doorgemaakt. Daar tegenover zijn de normen met betrekking tot arbeidsomstandigheden, energieverbruik en binnenklimaat behoorlijk aangescherpt. Bouwfysische eigenschappen van gebouwen worden steeds beter en de toegepaste installaties steeds kritischer gedimensioneerd en geregeld.

De hiervoor beschreven ontwikkeling vraagt om een geheel nieuwe aanpak. Voor het onderhouden van de huidige generatie gebouwinstallaties is meer specifieke kennis nodig op meerdere deelgebieden van de installatietechniek. Elk gebouw en elke gebouwinstallatie vraagt om ‘maatwerk’. Vragen zoals ‘Wat is de behoefte?’, ‘Wat zijn de wensen?’ en ‘Wat zijn de beschikbare middelen?’ staan daarbij centraal.

Stappen-plan

Dit is afhankelijk van het beleid, de omvang van de installatie, onderhoudsbehoefte en geldende wet- en regelgeving. Het onderstaande stappenplan kan hierbij gebruikt worden.

Stappenplan
Om tot de juiste ‘maatbepaling’ te kunnen komen, is het van belang de juiste stappen in de juiste volgorde te nemen.
1. Opstellen onderhoudsbeleid
2. Inventarisatie en inspectie
3. Vaststellen onderhoudsbehoefte
4. Opstellen meerjarenonderhoudsplan (kiezen voor een dynamisch programma)
5. Vaststellen onderhoudsmethodiek

BOEI-inspectie

Met de BOEI-inspectie beoordeelt OTBI bv uw gebouw op brandveiligheid, onderhoud, energie en inzicht in wet- en regelgeving. Deze door de Rijksgebouwendienst ontwikkelde inspectiemethodiek combineert verschillende inspecties in één periodieke inspectie. Dit beperkt de overlast voor u en uw medewerkers.

Een gecertificeerde inspecteur/adviseur beoordeelt de aspecten en neemt de benodigde maatregelen in een meerjarenplanning op. De BOEI-inspectie resulteert in een meerjaren uitvoeringsplanning, inclusief de te nemen maatregelen, de ambitie van de klant, kostenefficiëntie en logistieke randvoorwaarden.

OTBI bv beschikt over RgdBoei gecertificeerde adviseurs en inspecteurs. De RgdBoei inspectiemethode is ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst, met als doel alle vormen van gebouwinspecties te integreren tot één systeem. Dit brengt grote voordelen met zich mee voor eigenaren en gebruikers. Zo zorgt OTBI bv voor planmatig onderhoud dat de lasten drukt en de klachten beperkt. Daarnaast levert dit een veilige en gezonde werkomgeving op en krijgt u zelf een goed inzicht in het onderhoud van uw gebouw.

Alles-in-één-inspectie

BOEI staat voor: Brandveiligheid, Onderhoud (NEN 2767), Energie en Inzicht in wet- en regelgeving. Al deze facetten werden voorheen afzonderlijk van elkaar geïnspecteerd en gerapporteerd. De RgdBoei systematiek zorgt voor meer inzicht in de samenhang van deze disciplines. Uiteindelijk ontstaat hiermee een integrale basis voor het beheer van uw gebouw. Zo krijgt u een compleet beeld van het onderhoud dat de komende jaren nodig is.